Regulamin wypożyczalni rowerów fat-bike.pl


 1. Wynajem roweru jest możliwy po dokonaniu rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną. Rezerwacji należy dokonywać min. 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu. Wynajmujący w zależności od dostępności rowerów może zaakceptować i zrealizować rezerwację złożoną później niż 24 godziny od rozpoczęcia wynajmu.
 2. Dla okresu wynajmu nie krótszego niż 24 godziny rowery są dostarczane gratis na terenie Krakowa i odbierane po upływie czasu wynajmu.
 3. Rowery mogą zostać wynajęte przez osoby pełnoletnie, które legitymują się ważnym dowodem osobistym oraz drugim dokumentem ze zdjęciem.
 4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 5. Rowery wydawane są po podpisaniu umowy wynajmu wraz z dokładną specyfikacją sprzętu oraz po pozostawieniu kaucji w kwocie 500 zł od jednego roweru.
 6. Umowa wynajmu jest podpisywana w ustalonym wcześniej miejscu odbioru sprzętu. Umowa może zostać wysłana do wglądu na prośbę najemcy.
 7. Osoba wypożyczająca w momencie podpisania umowy przejmuje pełną odpowiedzialność za sprzęt oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku jego użytkowania.
 8. Wypożyczane rowery są sprawne techniczne i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone.
 9. Zalecamy jazdę w kasku oraz z oświetleniem a także posiadanie stosownego ubezpieczenia OC.
 10. Najemnca zobowiązuje się do korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie dopuszczalne jest używanie wypożyczonych rowerów w zawodach sportowych oraz innych zorganizowanych imprezach sportowych oraz integracyjnych.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia w sprzęcie powstałe podczas okresu wynajmu. Wycena naprawy jest wykonywana w momencie odbioru sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Najemca ponosi odpowiedzialność za wyeksploatowanie części do stanu kwalifikującego je do wymiany.
 12. Koszt naprawy uszkodzeń w pierwszej kolejności pokrywany jest z pozostawionej przez najemcę kaucji.
 13. W przypadku utraty roweru, wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wartości sprzętu, która jest podana w umowie najmu.
 14. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku gdy jego uszkodzenia przekroczą 50% wartości podanej w umowie najmu. W takim przypadku najemca zobowiązuje się do zwrotu całej wartości sprzętu.
 15. Najemca zobowiązany jest do zwrotu roweru w terminie podanym w umowie najmu. Zwrot następuje w miejscu odbioru sprzętu lub w innej lokalizacji ustalonej w momencie podpisania umowy. W przypadku zwrotu roweru w innym miejscu niż wskazane w umowie wynajmujący może w porozumieniu z najemcą obciążyć go kosztami transportu.
 16. Brak zwrotu sprzętu po 12 godzinach od deklarowanej godziny skutkuje zgłoszeniem kradzieży roweru policji.
 17. Wypożyczalnia rowerów fat-bike.pl nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady w sprzęcie.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzania działalności przez Wynajmującego.
Back to Top